Liten Kari Pape logo  

Bokutgivelser

En pixel

Jakten på den gode barndom -
Lekende og inkluderende miljøer i barnehagen

Bokomslag

Hva er viktig for at barn skal oppleve den gode barndom i barnehagen? På hvilken måte påvirker de voksne barnas opplevelse av seg selv som deltakere i fellesskapet?

Voksnes væremåte, holdninger, prioriteringer og valg har en enorm betydning for barns opplevelse av seg selv som betydningsfulle deltakere i barnehagens lekende fellesskap. Denne boka handler om hvordan barnehagen kan arbeide systematisk og målrettet for å gi hvert enkelt barn en god barndom i et inkluderende miljø, gjennom å fokusere på voksenrollen, lek og lekende samspill.

Bestill boka hos Kommuneforlaget.

En pixel

Den gode assistenten
– En forutsetning for kvalitet i barnehagen

Bokomslag

Denne boken henvender seg til deg som er assistent, og viser gjennom teori, praksisfortellinger og refleksjonsoppgaver hvordan du kan bli en god pedagogisk medarbeider.

Forfatteren sier at den reflekterte, kunnskapsrike og kompetente voksne i barnehagen er det aller viktigste med tanke på kvaliteten i tilbudet til barna. Forfatterens ønske er at du som assistent skal følge deg så betydningsfull som du faktisk er.

Bestill boka hos Kommuneforlaget.

En pixel

Fra plan til praksis III - Verktøy

Bokomslag

Boken presenterer en rekke verktøy og metoder som vil være nyttige i arbeidet med planlegging, dokumentasjon og vurdering i egen barnehage.

Fra plan til praksis III baserer seg på de to foregående bøkene. Den tar utgangspunkt i en helhetlig utviklingsmodell. Her starter alt med planlegging. Dokumentasjonen er et middel for å sikre en klar sammenheng mellom plan og praksis. Ved å bruke dokumentasjonen pedagogisk skapes et godt utgangspunkt for arbeidet med vurdering. Vurderingen knyttes direkte opp mot planene.

Bestill boka hos Kommuneforlaget.

En pixel

Fra plan til praksis II
- Dokumentasjon og vurdering i barnehagen

Bokomslag

Rammeplanen for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagen er en pedagogisk virksomhet som skal planlegges, dokumenteres og vurderes. Denne boken handler om hvordan barnehagen kan arbeide med dokumentasjon, refleksjon og vurdering med utgangspunkt i rammeplanen og barnehagens egne planer. Alle ansatte i barnehagen vil ha stor nytte av denne boken.

Bestill boka hos Kommuneforlaget.

En pixel

Fra Plan til Praksis I - Prosessorientert arbeid i barnehagen

Bokomslag

Rammeplan for barnehagens innhold og oppgaver sier at barnehagens innhold skal bygge på et helhetlig læringsbegrep hvor omsorg, lek og læring er sentrale deler. Hva innebærer det i praksis å arbeide i tråd med et helhetlig læringsbegrep? I bokas første del settes begrepet læring inn i et helhetsperspektiv og det gis forslag til hvordan barnehagene kan imøtekomme kravene fra rammeplanen uten å miste av syne "hensynet til barnets beste". I bokas andre del fokuseres det på kravene som rammeplanen stiller til de voksne. Gjennom hele boka blir det teoretiske stoffet belyst med eksempler og praksisfortellinger.

Bestill boka hos Kommuneforlaget.

En pixel

Se hva jeg kan 'a! - Barnehagen som læringsarena

Bokomslag

Hva er læring? Hvilke forutsetninger må ligge til grunn for at vi mennesker skal kunne lære? Hvordan skape gode læringsbetingelser for barn? Hva er til hinder for at læring finner sted? Hvordan arbeider din barnehage for å utvikle et godt læringsmiljø for barn og voksne? Hva tenker barn om læring og om kunnskap? Dette er spørsmål som belyses i denne boken. Forfatteren begrunner hvilke krav som bør stilles til et godt læringsmiljø for barn og skisserer muligheter og mangfold i hverdagen.

Bestill boka hos Kommuneforlaget.

En pixel

«Æ trur dem søv»
- Om aktive voksne og sosial kompetanse i barnehagen

Bokomslag

Dette er en bok for alle som arbeider med barn i førskolealderen. Den levendegjør teorier omkring sosial kompetanse ved hjelp av eksempler fra hverdagen i barnehagen. Boka består av to deler. I den første delen levendegjøres begreper knyttet til sosial kompetanse. Hvordan oppleves sosial kompetanse i barnehagen? I del to behandles voksenrollen, med utgangspunkt i et helhetlig læringsbegrep. Her vektlegges voksnes sosiale kompetanse.

Bestill boka hos Kommuneforlaget.

 

a pixel

Lenke til siden om Kari Pape Lenke til Karis kurs Lenke til Karis konsulenttjenester Lenke til kontaktinformasjon